Inicio » Videos » Regalo de Shabbat

Regalo de Shabbat

הודו לשם כי טוב
כי לעולם חסדו
האור שלך תמיד בתוכי
ונותן את הכל בשבילי

רק אליך ביקשתי
לתת לי עצה לחיים
ואת הדרך תראה לי
ושמור אותי אלוקים

כרחם אב על בנים
רחם עלינו
בשירת המלאכים לווה אותנו
מיכאל שר ישראל
אליהו וגבריאל
יחד עם ישראל נודה לאל
מיכאל שר ישראל
אליהו וגבריאל
נחזיק ידיים חזק ונתפלל

פותח את ידיך
ומשביע לכל חי רצון
אתה זן מפרנס ומשפיע
אלוקים אתה כל יכול

רק אליך ביקשתי
לתת לי עצה לחיים
ואת הדרך תראה לי
ושמור אותי אלוקים

כרחם אב על בנים…

שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים הקב”ה

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *